Natuursteen terrassen

Na­tuur­steen kan niet al­leen bin­nens­huis wor­den ge­bruikt. Na­tuur­steen is ui­ter­ma­te ge­schikt voor bui­ten­be­vloe­ring, mits er aan­dacht wordt be­steed aan ri­si­co’s als uit­glij­den en in­vloe­den van vocht en vorst. Le­narduz­zi Na­tuur­steen zorgt voor de juis­te uit­voe­ring zo­dat de­ze ri­si­co’s en de weer­in­vloe­den tot een mi­ni­mum wor­den be­perkt.